คำร้องขอวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว เนเธอร์แลนด์  วีซ่าระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน

ทางสถานฑูตได้มอบหมายให้ ศูนย์ข้อมูลและวีซ่าเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย VFS Global เข้ามาดูแลการนัดหมายเพื่อการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งคุณต้องทำการนัดหมายกับตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2011 เป็นต้นไป ผู้ต้องการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวจะต้องทำการนัดหมายผ่านศูนย์ข้อมูลและวีซ่า เนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เวปไซด์ของศูนย์ข้อมูลและวีซ่า www.vfsglobal.com

การใช้บริการนัดผ่านศูนย์ข้อมูลและวีซ่า ไม่มีผลกับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ข้อมูลและคำแนะนำจากทางศูนย์ข้อมูลเพียงเพื่อความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร่ี่ต้องยื่นเท่านั้น และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า การขอวีซ่าในช่วงปรกติคุณต้องยื่นคำขอวีซ่าก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และคุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน ก่อนกำหนดการเดินทาง สำหรับฤดูท่องเที่ยวคุณต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์ คุณจะได้ทราบผลวีซ่าทางอีเมล์ และคุณจะได้รับเล่มทางไปรษณีย์ โดยการจัดส่งแบบ EMS ตามการบริการของไปรษณีย์ไทย

การนัดหมายคุณสามารถนัดออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต และคุณต้องชำระค่าธรรมเนียม 275 บาท หลังจากจ่ายชำระรอหนึ่งวันทำการเพื่อทาง VFS Global ตรวจสอบการจ่ายชำระของคุณเรียบร้อย จากนั้นคุณสามารถทำการนัดออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต เมื่อคุณทำครบทุกขั้นตอน คุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันจากระบบนัดออนไลน์ พร้อมเมล์ฉบับนี้จะแนบใบนัดมาด้วย คุณต้องปริ้นออกมาและนำไปที่สถานฑูตตามวันเวลาที่ระบุในใบนัด และคุณต้องไปก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที และเตรียมค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโรไปด้วย โดยการจ่ายเป็นไทยบาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ. วันนั้น

สรุปขั้นตอนดังนี้

1. จ่ายค่าธรรมเนียมค่าบริการให้แก่ VFS Global จำนวน 275,- บาท ต่อหนึ่งคำขอ จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นที่สำนักงานธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา หนึ่งคำขอคือสำหรับหนึ่งท่าน พาสปอร์ตหนึ่งเล่ม

ในการจ่ายชำระคุณต้องกรอกใบ pay in ที่เรียกว่า ใบรับชำระเงิน (Bill payment slip) หนึ่งใบต่อทุกหนึ่งคำขอ ข้อมูลสำคัญที่คุณต้องกรอกให้ถูกต้องใน pay in slip คือ

ชื่อผู้ฝาก ชื่อผู้ขอวีซ่าซึ่งระบุตามหนังสือเดินทาง

โทร. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขอวีซ่า

Ref. No.1 หมายเลขหนังสือเดินทางของผู้ขอวีซ่า

Ref. No.2 ให้ใส่วันเดือนปีเกิดของผู้ขอวีซ่า โดยปีให้ระบุเป็นปีคริส์ตศักราช เช่น 13 เมษายน พ.ศ. 2554 ให้กรอกเป็น 13042011 ถ้าหากไม่ทราบวันให้ใช้ พยัญชนะ XX 04 2011

Ref. No.3 หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขอวีซ่า

ส่วนข้อมูลอื่นที่คุณต้องตรวจสอบความถูกต้อง ในกรณี pay in มีการกรอกข้อมูลบางส่วนไว้แล้ว เช่น

ประเภทการจ่ายชำระ เงินสด

หมายเลขบัญชีผู้รับเงินคุณกรอกในช่องอื่นๆ บัญชี ชื่อ VFS (THAILAND) LTD

เลขที่บัญชี 001-0-16410-9

จำนวนเงิน ระบุตัวอักษร และตัวเลขอย่างถูกต้อง

แนบสำเนาหนังสือเดินทาง อย่าลืมระบุสาขาที่จ่ายชำระ และวันที่ที่ชัดเจนด้วย

ในการจ่ายชำระคุณต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางให้กับทางธนาคารด้วย หากไม่มีสำเนาหนังสือเดินทางแนบ ทางธนาคารจะไม่รับชำระ

กรอกใบ pay in ให้ครบถ้วนถูกต้อง ทางธนาคารจะให้สำเนาใบ pay in กับคุณเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายชำระ การจ่ายชำระนี้มีอายุ 30 วัน นับจากวันที่คุณจ่ายชำระ (นำฝาก) หากเกินสามสิบวันคุณยังไม่ดำเนินการใดๆ นั่นหมายถึงเงินที่คุณจ่ายสูญเปล่า

2. รอหนึ่งวันทำการ แล้วคุณเข้าไปทำการนัดผ่าน ปฏิทินนัดออนไลน์ เพื่อ เลือกวันและเวลานัดกับทางสถานฑูต เมื่อคุณทำเสร็จขั้นตอนคุณจะได้รับอีเมล์จากระบบนัดออนไลน์พร้อมอีเมล์นี้จะ มีใบนัดของคุณแนบมาด้วย คุณปริ้นใบนัดนี้ด้วยกระดาษเปล่า และไปที่ขั้นตอนต่อไป ก่อนที่คุณจะนัดวันคุณสามารถตรวจสอบ ตารางวันหยุดประจำปี ของทางสถานฑูต ก่อนเลือกวันนัด

3. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ยื่นประกอบคำขอวีซ่า และนำไปสถานฑูตตามวันและเวลาที่นัดหมายและเตรียมเงินค่าธรรมเนียมให้พร้อม ดังนี้

4. คุณจะได้รับพาสปอร์ตทางไปรษณีย์ ด้วยการจัดส่งแบบ EMS การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเชงเง้นตามกฏคือ 15 วัน ตามปฏิทิน ทางสถานฑูตมีความประสงค์ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ถึง 5 วันทำการ คุณสามารถเข้าไปติดตามคำขอของคุณได้ที่ลิงค์นี้ ตามผลวีซ่า คุณต้องมีระหัสคำขอในมือคุณ

อัตราค่าธรรมเนียม

บุคคลธรรมดาค่าธรรมเนียม 60 ยูโร

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่มีค่าธรรมเนียม

เด็กอายุตั้งแต่ 6 ขวบ ถึง 12 ขวบ ค่าธรรมเนียม 35 ยูโร

เอกสารที่ต้องยื่นขึ้นอยู่กับแต่กรณีและสถานะบุคคล สามารถจำแนกเอกสารในแต่ละกรณีการขอวีซ่าได้ดังนี้

เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าระยะสั้น วีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 90 วัน คลิ๊ก

เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่า กรณีมาเยี่ยมเพื่อน รวมถึงเพื่อนหญิง และเพื่อนชาย คลิ๊ก

เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่า กรณีมาเยี่ยมญาติพี่น้องบุคคลในครอบครัว คลิ๊ก

เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่า กรณีมาติดต่อธุรกิจ ประชุมสัมนา คลิ๊ก

หมายเหตุ

คุณสามารถเลื่อนการนัดหมายได้เพียงหนึ่งครั้งในการนัดหมายภายในเวลาหนึ่งเดือน (30 วัน) ในการเลื่อนนัดคุณต้องแจ้งการเลื่อนนัด ก่อนถึงวันนัดอย่างน้อยสองวันทำการ หากคุณยกเลิกนัด หรือไม่ไปตามนัดค่าธรรมเนียมที่คุณจ่าย VFS จะไม่คืน ละหากคุณต้องการนัดใหม่อีกครั้งนั่นหมายถึงคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใหม่ ค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายแก่ VFS จะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ

กรณีคุณไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางอินเตอร์เน็ตได้ คุณสามารถใช้บริการนัดหมายผ่านทางโทรศัพท์ โดยคุณสามารถโทรติดต่อขอทำการนัดหมายได้ที่เบอร์ 02- 252 5490

4Thai Dienstverlening is located in Amsterdam, The Netherlands