บริการแปล 4Thai Vertaalbureau

งานแปลที่ต้องแปลโดยนักแปล นักแปลคือบุคคลที่แปลข้อความจากภาษาหนึ่งเป็นภาษาอื่นอีกภาษาหนึ่ง นักแปลมี 2 ประเภท นักแปลทั่วไป และนักแปลสาบานตนก่อนที่คุณจะเลือกนักแปลสำหรับเอกสารของคุณ คุณต้องทราบว่าสิ่งคุณต้องการแปลนั้นต้องแปลรับรองโดยนักแปลสาบานตน หรือสามารถแปลโดยนักแปลทั่วไปได่ เนื่องจากค่าแปลที่นักแปลสาบานตนเรียกเก็บจะมีอัตราสูงมาก

 

บริการแปล 4Thai Vertaalbureau ในขณะนี้เราบริการเฉพาะการแปลโดยนักแปลทั่วไป

ตัวอย่าง เอกสารที่สามารถแปลโดยนักแปลทั่วไป

- ทะเบียนบ้าน

- ใบสูติบัตร

- มรณบัตร

- หนังสือรับรองโสด

- ข้อตกลงในการอย่า

- วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร

- ใบแจ้งความ

- หนังสือสัญญา

- บทสัมภาษณ์ต่างๆ

ตัวอย่างเอกสารที่ต้องแปลโดยนักแปลสาบานตน

- เอกสาร สำนักงานกฏหมาย

- สัญญาก่อนสมรส

- รายการแสดงทรัพย์สินก่อนสมรส

- หนังสือมอบฉันทะ

- หนังสือรับรองการรับมรดก

- พินัยกรรม

ขั้นตอนการใช้บริการ ต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องการแปลสามารถส่งถึงเราได้ทางจดหมาย ส่วนบทสัมภาษณ์คุณส่งถึงเราในรูป DVD

เอกสารสแกนที่ต้องการแปลคุณส่งถึงเราได้ทางอีเมล์

หรือคุณสามารถนำเอกสารที่ต้องการแปลมาส่งด้วยตัวเอง หลังจากทำการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว

เวลาในการส่งมอบงานขึ้นอยู่กับปริมาณงาน งานเอกสารโดยปรกติเราสามารถส่งมอบงานให้ได้ภายใน 2 ถึง 3 วัน

งานแปลบทสัมภาษณ์ เราจะส่งมอบงานแบบอิเลคโทรนิค โดยคุณจะไดรับไฟล์แปลทางอีเมล์ ตามรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ

งานเอกสารคุณจะได้รับส่งมอบงานทางอิเลคโทรนิคและหลังจากนั้นเราจะจัดส่งต้นฉบับให้คุณทางไปรษณีย์

การส่งมอบงานเอกสารอิเลคโทรนิคคือการจัดส่งไฟล์รูปแบบ PDF เพื่อสามารถอ่านเนื้อหาของงานแปลลที่เป็นพยัญชนะภาษาไทยได้

ระยะเวลาในการจ่ายชำระ ภายใน 10 วัน จากวันที่ในบิลที่คุณได้รับพร้อมกับงานแปล รายละเอียดการจ่ายชำระเราได้แจ้งไว้ในบิลเรียบร้อยแล้ว

4Thai Vertaalbureau : Loosduinenstraat : 1062 EG Amsterdam

อีเมล์ :  info(at)4thai.nl

4Thai Dienstverlening is located in Amsterdam, The Netherlands