วีซ่าท่องเที่ยว Toeristen Visum

เอกสารต่อไปนี้ คุณต้องนำมาแสดงในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า เอกสารต้องเป็นภาษาไทย อังกฤษ หรือ ภาษาดัตช์ ภาษาอื่นนอกจากนี้ต้องแปลโดยผู้แปลที่ได้รับอนุญาต

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน ดังนี้

- หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานคงเหลือหลังจากวันที่เดินทางกลับมาแล้ว อย่างน้อย 90 วัน

- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ( 5คูณ3 ซม. ) พื้นสีขาว จำนวน 2 รูป

- แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง ดาวโหลดแบบฟอร์ม

- ประกันสุขภาพคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลวงเงินคุ้มครอง 30,000.- ยูโร

- รายละเอียดแปลนการเดินทาง

- เอกสารแสดงฐานะการเงิน ที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเพียงพอจ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว เช่น บัญชีเงินฝาก หรือสำเนาสมุดเงินฝาก อย่างน้อยที่คุณต้องมีเงินพอค่าใช้จ่าย 34 ยูโร ต่อวัน ครอบคลุมในระหว่างที่คุณเดินทางท่องเที่ยวและพำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์

- สำเนาเอกสารการจองที่พัก ใบจองตั๋วเครื่องบิน รวมถึงใบจองในประเทศอื่นที่อยู่ในแปลนการเดินทางของคุณ

- การจองที่พักที่มีมัดจำล่วงหน้าคุณต้องมั่นใจว่าคุณจะได้คืนในกรณีคุณถูก ปฏิเสธวีซ่า

- ถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับ จำนวน 1 ชุด ในส่วนของพาสปอร์ตถ่ายหน้าที่มีรูปถ่าย หน้าข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่มีแสตมป์วีซ่าเดิม

- ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าจำนวน 60 ยูโร โดยจ่ายเป็นไทยบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ. วันนั้น

- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่มีค่าธรรมเนียม เด็กตั้งแต่ 6 ขวบ ถึง 12 ขวบ ค่าธรรมเนียม 35 ยูโร เงินค่าธรรมเนียมจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ

- ในบางกรณีอาจมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

- แบบฟอร์มคำขอต้องลงนามโดยผู้ปกครองตามกฏหมาย

- ใบสูติบัตรของผู้ยื่นคำขอในกรณีเดินทางออกนอกประเทศกับผู้ปกครองบิดาและมารดา

- หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองตามกฏหมายกรณีเดินทางกับบุคคลอื่นต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองบิดาและมารดา

- หากเด็กเดินทางกับหนึ่งในผู้ปกครองตามกฏหมายต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองอีกฝ่ายที่รับรองโดยผู้มีอำนาจตามกฏหมายไทย

- เอกสารที่แนบต้องเป็นต้นฉบับตัวจริง และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้ความยินยอมแนบ

4Thai Dienstverlening is located in Amsterdam, The Netherlands