MVV informatie

Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Vreemdelingen die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven, hebben een verblijfsvergunning nodig. De meeste vreemdelingen hebben eerst een speciaal visum nodig om Nederland binnen te komen: de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV).

Als u langer dan 3 maanden in Nederland wilt verblijven dan moet u een verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie  en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland. Voordat u een verblijfsvergunning kunt aanvragen hebt u meestal eerst een machtiging tot voorlopig verblijf nodig (MVV). De MVV is een visum waarmee u Nederland kunt binnen komen. De MVV vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het buitenland. De MVV is een sticker die in uw reisdocument wordt geplakt.

Bij de aanvraag van de MVV wordt onderzocht of u kunt voldoen aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning. De verblijfsvergunning kan alleen worden aangevraagd als u een MVV hebt.

MVV nodig?

Niet iedereen heeft een MVV nodig. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste nationaliteiten en situaties waarbij iemand geen MVV nodig heeft.

U hebt geen MVV nodig in onder meer de volgende gevallen:

U hebt de nationaliteit van: Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Korea.

U hebt de nationaliteit van één van de volgende EU/EER-landen of Zwitserland: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland.

U bent familielid van een onderdaan van een EU-, of EER-land of Zwitserland. U hebt zelf een nationaliteit waarvoor wel een MVV-plicht geldt. Als u familielid bent van een onderdaan van een EU-, of EER-land of Zwitserland dan hebt u soms geen MVV nodig. Dit is afhankelijk van de verblijfsvergunning die u gaat aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de IND.

U hebt een EG-verblijfsvergunning als langdurig ingezetene, afgegeven door een andere EU-lidstaat.

Een kind is in Nederland geboren en behoort feitelijk tot uw gezin. Dit geldt alleen als het kind 12 jaar of jonger is en u, de ouder(s), rechtmatig in Nederland verblijft (verblijven).

Er is sprake van heel bijzondere omstandigheden waardoor u niet in staat bent om in uw eigen land een MVV aan te vragen. In de meeste gevallen kunt u alléén een verblijfsvergunning aanvragen als u een MVV hebt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de IND.

Dit overzicht is niet volledig. Meer informatie vindt u op het aanvraagformulier. U kunt daarnaast contact opnemen met de IND voor meer informatie. www.ind.nl

Benodige documenten voor mvv

 

Benodigde documenten

 

U hebt de volgende documenten nodig:

Bijlage bewijsstukken inkomen. Deze bijlage vindt u in de aanvraagset.

Bijlage garantverklaring. Deze bijlage vindt u in de aanvraagset.

Bijlage relatieverklaring. Deze bijlage vindt u in de aanvraagset. Als uw partner met een mvv inreist, is de relatieverklaring pas nodig als hij de verblijfsvergunning in Nederland aanvraagt.

Een origineel uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Dit uittreksel haalt u bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Op dit uittreksel staat het adres waar u woont, de gezinssamenstelling en dat u ongehuwd bent. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan zes maanden. Als u niet de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd bezit, hebt u een ongehuwdverklaring uit uw land van herkomst nodig. De ongehuwdverklaring mag niet ouder zijn dan zes maanden. Dit document moet vaak gelegaliseerd en vertaald worden. Het document moet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn.

Een kopie van alle pagina’s van één van de onderstaande documenten:

Een Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart.

Een verblijfsvergunning, de voorkant en achterkant.

Een paspoort waarin de verklaring van inschrijving EU is aangetekend.

 

Uw partner heeft de volgende documenten nodig:

Een kopie van de ongehuwdverklaring. De ongehuwdverklaring mag niet ouder zijn dan zes maanden. Dit document moet vaak gelegaliseerd en vertaald worden. Het document moet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn;

Een kopie van alle pagina’s van het reisdocument (bijvoorbeeld paspoort).

Een kopie van het certificaat basisexamen inburgering buitenland of bewijsstukken waaruit blijkt dat hij vrijstelling heeft van het examen. Hij hoeft het examen niet af te leggen als hij geen mvv nodig heeft.

Verder naar: Nederland inreizen (MVV)

MVV aanvragen

 

Bij de MVV-aanvraag beoordeelt de IND of u aan de voorwaarden voldoet en of u de juiste documenten hebt. De voorwaarden en documenten hangen af van de reden waarvoor u in Nederland een verblijfsvergunning wilt aanvragen.

MVV procedure

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst vindt u alle relevante informatie.

U wilt bijvoorbeeld uw partner naar Nederland halen voor een verblijf van meer dan drie maanden. Uw partner moet hiervoor een verblijfsvergunning aanvragen voor 'verblijf bij partner'. Na het aanvragen van een verblijfsvergunning wordt beoordeeld of uw partner aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voldoet. De vreemdeling kan alleen een verblijfsvergunning aanvragen als hij met een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) Nederland is ingereisd. Een MVV is een visum dat wordt afgegeven voor een verblijf van langer dan drie maanden. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

U bent ongehuwd.

U bent 21 jaar of ouder.

U bent ingeschreven in Nederland bij de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Het inkomen dat u moet aantonen is een bruto bedrag. Dit is het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst of de salarisspecificatie (loonstrook) staat. Op uw loonstrook vindt u dit bedrag bijvoorbeeld in het vakje ‘SV-loon’. SV-loon wordt soms ook 'loon SV' of '(bruto)loon SVW' genoemd. De hoogte van het inkomen dat u moet aantonen wordt bepaald door uw persoonlijke situatie en het type verblijfsvergunning dat u gaat aanvragen. Voor een aantal verblijfsvergunningen moet u voldoen aan het inkomensvereiste. U moet aantonen dat u een voldoende en duurzaam inkomen hebt. Dit betekent dat u moet laten zien dat u voldoende inkomen hebt voor een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld, voor verblijf bij (huwelijks)partner moet het inkomen voor minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag.

 

Wie vraagt een MVV aan?

Er zijn twee manieren om een MVV aan te vragen. U kunt zelf (de vreemdeling) een MVV aanvragen bij de Nederlandse ambassade. Uw verblijfgever (de referent) in Nederland start de MVV-procedure bij de IND in Nederland. Dit wordt een MVV-adviesprocedure genoemd. Alle standaard aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de IND.

 

1. U start de officiële MVV-procedure in uw land van herkomst of bestendig verblijf. U vraagt de MVV aan bij de Nederlandse ambassade. Een MVV visumaanvraagfomulier kunt u downloaden bij 'Formulieren'.

Welke documenten u moet laten zien, hangt af van het verblijfsdoel en zijn te vinden via de Klantdienstwijzer van de IND.

De ambassade stuurt de aanvraag digitaal naar de IND in Nederland. U moet aan alle voorwaarden voldoen. Pas daarna vraagt de IND gegevens en documenten aan bij uw verblijfgever (de referent) in Nederland.

Als de IND een positief antwoord geeft op de MVV-aanvraag dan kan een afspraak worden geboekt in de visumafsprakenkalender. De verwerkingstijd voor afgifte van het MVV-visum is ca. 3 tot 5 werkdagen.

U krijgt geen MVV als u niet aan de voorwaarden voldoet. Tegen een negatieve beslissing of een afwijzing kunt u bezwaar maken.

 

2. Uw verblijfgever (referent) start in Nederland een verzoek om advies bij de IND. Dit heet een MVV-adviesprocedure.

Uw familielid krijgt van de IND een positief of een negatief advies. Voor het indienen van de aanvraag zijn documenten nodig. Buitenlandse documenten moeten worden gelegaliseerd. Meer informatie: Legaliseren van buitenlandse documenten.

Als uw familielid een positief advies krijgt van de IND dan moeten de kosten betaald worden. Daarna kan een afspraak worden geboekt in de visumafsprakenkalender om de MVV officieel aan te vragen bij de Nederlandse ambassade.

U krijgt geen MVV als u niet aan de voorwaarden voldoet. Tegen een negatief advies kunt u geen bezwaar maken. Uw familielid kan wel opnieuw een adviesaanvraag indienen.

Verschil: MVV-adviesprocedure en een MVV-aanvraag bij de ambassade

 

MVV-adviesaanvraag:

Duur: De IND beslist meestal binnen drie maanden op de MVV-aanvraag.

Kosten: Het vragen van advies is gratis. U betaalt pas de kosten van het advies bij een positief advies. U kunt dus gratis laten controleren of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Rechtsmiddelen: U kunt geen bezwaar aantekenen tegen een negatief advies. U kunt wel gratis opnieuw een MVV-adviesprocedure indienen.

 

MVV-aanvraag ambassade:

Duur: De IND beslist meestal binnen drie maanden op de MVV-aanvraag.

Kosten: U betaalt direct de kosten voor de MVV.

Rechtsmiddelen: Bij een negatieve beslissing kunt u bezwaar aantekenen.

 

Afgifte MVV

Als de IND een positief antwoord geeft op de MVV-aanvraag, dan kan een afspraak worden geboekt in de visumafsprakenkalender. De verwerkingstijd voor afgifte van het MVV-visum is ca. 3 tot 5 werkdagen.Documenten die moeten worden aangeleverd zijn een MVV-visumaanvraagformulier, een geldig paspoort, 2 kleurenpasfoto's en eventuele andere documenten die op de beschikking van de IND staan vermeld. Nadat de IND de referent heeft geinformeerd duurt het ca. 5 werkdagen voordat de beschikking bij de visumafdeling op de ambassade is aangekomen.

 

Als u tijdens de procedure de stand van zaken wilt controleren, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling regulier van de IND. De IND is bereikbaar via 0900-1234561 (€ 0,10 p.m. plus de kosten voor het bellen met een mobiele telefoon). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31 20 8893045. Houd uw V- of dossiernummer bij de hand, zodat u snel geholpen kunt worden.

 

Reizen met een MVV

De MVV wordt ook wel een D-visum genoemd. Het D-visum is zes maanden geldig vanaf de ingangsdatum die is vermeld op de visumsticker die in het paspoort wordt geplakt.

Het D-visum kunt u gebruiken om Nederland (en andere Schengenlanden) in- en uit te reizen. U mag maximaal drie maanden in een periode van zes maanden in andere Schengenlanden verblijven. Ook kunt u het D-visum gebruiken als u nog even wilt terugkeren naar uw land van herkomst. Na aankomst in Nederland vraagt u bij de IND een verblijfsvergunning aan. Met een verblijfsvergunning en een geldig reisdocument kunt u ook naar andere Schengenlanden reizen en daar verblijven.

 

Geldigheidsduur MVV

De IND controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor de MVV. Als u voldoet aan de voorwaarden dan machtigt de IND de Nederlandse vertegenwoordiging om aan u een MVV te geven. De Nederlandse ambassade controleert hiervoor uw identiteit en documenten. De machtiging van de IND is zes maanden geldig. Dit betekent dat u zes maanden de tijd hebt om uw MVV af te halen. U krijgt een officiële brief (=beschikking) van de IND waarin de datum staat vanaf welk moment u de MVV kunt afhalen. Vanaf de datum van deze brief hebt u dus zes maanden de tijd om de MVV af te halen. Als u niet op tijd uw MVV afhaalt, dan moet u opnieuw een aanvraag indienen.

U hebt zes maanden de tijd om met een MVV-visum naar Nederland te reizen en een verblijfsvergunning aan te vragen. Houd u met het reizen rekening met de ingangsdatum van het visum. De ingangsdatum staat vermeld op de visumsticker die in uw paspoort is geplakt. Als u niet op tijd uw verblijfsvergunning aanvraagt, dan moet u opnieuw een MVV-aanvraag indienen.

 

Kosten

 

De leges voor aanvragen gezinshereniging en –vorming en voor adoptie- en pleegkinderen worden verlaagd naar € 225,-.

Dit tarief geldt voor de volgende aanvragen:

- machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

- verblijfsvergunning regulier zonder mvv

- wijziging beperking

- verlenging (verlenging verblijfsvergunning voor gezinshereniging bij ouders, blijft een legestarief van € 150 gelden)

 

Als u met een geldige mvv inreist en een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier indient, hoeft u voor deze aanvraag geen leges te betalen.

 

De leges voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van richtlijn 2005/71 en voor studie worden verlaagd naar € 300,00

Dit tarief geldt voor de volgende aanvragen:

- machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

- verblijfsvergunning regulier zonder mvv

- wijziging beperking

 

Als u met een geldige mvv inreist en een aanvraag voor een verblijfsvergunning regulier indient, hoeft u voor deze aanvraag geen leges te betalen.

Voor verlenging blijft het bedrag van € 150,00 gelden.

 

De leges voor aanvragen die vallen onder richtlijn langdurig ingezetenen en de aanvraag voor onbepaalde tijd worden verhoogd van € 130,00 naar € 150,00

 

De leges voor EU-onderdanen en Turken (en andere leges die eerst € 40,- waren) worden verhoogd naar € 42,00.

 

Naar verwachting treden deze tarieven medio januari 2013 in werking, met terugwerkende kracht tot 9 oktober 2012. Dat is de datum waarop de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Totdat de wijziging in werking treedt, gelden nog de huidige bedragen.

 

De IND betaalt de teveel betaalde leges terug voor aanvragen die op of na 9 oktober 2012 zijn ingediend, of die op 9 oktober 2012 nog niet onherroepelijk waren (die nog openstonden of waartegen nog bezwaar kon worden aangetekend). U hoeft daar dus niet om te vragen. Als uw procedure op 9 oktober 2012 al was afgesloten, komt u dus niet in aanmerking voor terugbetaling. Zodra bekend is wanneer wordt gestart met de terugbetaling, informeren wij u via deze website.

 

Voor aanvragen die aan een van de IND-loketten moeten worden ingediend (aanvragen voor een verblijfsvergunning of aanvragen om wijziging van de beperking) kunt u er eventueel voor kiezen om de afspraak die u daarvoor nodig hebt in te plannen na begin februari. Dit kan echter wel consequenties hebben. Als de geldigheidsduur van uw huidige verblijfsvergunning bijvoorbeeld al voor die tijd afloopt en u pas daarna een aanvraag indient, dan krijgt u zeer waarschijnlijk een verblijfsgat. Ook kan het zijn dat u een jaarcontract hebt en dat dit niet meer een jaar geldig is als u de aanvraag indient. In deze gevallen kunt u beter de aanvraag tijdig indienen en het nu nog geldende legesbedrag betalen. U krijgt na inwerkingtreding van de tarieven het teveel betaalde bedrag terug.

 

Klik hier voor meer informatie.

4Thai Dienstverlening is gevestigd in Amsterdam, Nederland