วีซ่าเยี่ยมเพื่อน Vrienden Visum

เอกสารต่อไปนี้ ต้องนำมาแสดงในวันยื่นคำขอวีซ่า เอกสารต้องเป็นภาษาไทย อังกฤษ หรือ ภาษาดัตช์ ภาษาอื่นนอกจากนี้ต้องแปลโดยนักแปลที่ได้รับอนุญาต

เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเพื่อน รวมถึงเพื่อนหญิง หรือเพื่อนชาย

- หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อยสามเดือนหลังจากคุณเดินทางกลับ

- รูปถ่ายสีจำนวน 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว ( 5 คูณ 3 ซม. ) พื้นหลังสีขาว

- กรอกแบบฟอร์มคำขออย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ ดาวโหลดแบบฟอร์มคำขอวีซ่า

- ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาลวงเงินขั้นต่ำ 30,000.- ยูโร

- หนังสือเชิญลงตราประทับจากสำนักงานเทศบาลท้องที่ แบบฟอร์มเชิญสามรถขอได้จากเทศบาลท้องที่หรือดาวโหลดจากเวปไซด์ของเทศบาล นั้นๆ

- ในกรณีที่ผู้เชิญรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้ถูกเชิญ ผู้เชิญต้องแสดงฐานะการเงินและรายได้ ประกอบด้วย

1. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน หรือ รายการเดินบัญชีธนาคาร และ

2. หนังสือแสดงการจ่ายชำระภาษีเงินได้ และ

3. หนังสือแสดงรายการเงินสะสม

- ในกรณีผู้เดินทางจ่ายและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ผู้เดินทางต้องแสดงฐานะการเงินและรายได้ของตัวเอง ซึ่งต้องมีเงินสำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายอย่างน้อยวันละ 34 ยูโร คูณด้วยจำนวนวันที่พำนักอยุ่ในเนเธอร์แลนด์หมายถึง ครอบคลุมจำนวนค่าใช้จ่ายระหว่างที่คุณพำนักอยู่ในเนเธอร์แลนด์ โดยสามารถแสดงได้ในรูปของ

1. บัญชีเงินฝาก

2. หนังสือรับรองการทำงาน

3. เช็คเดินทาง

4. หรือเอกสารอื่นที่คล้ายกัน

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน เพียงใบจองไม่ใช่ตั๋ว

- สำเนาเอกสารทั้งหมดข้างต้นจำนวนหนึ่งชุด หนังสือเดินทางสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย และข้อมูลส่วนบุคคล และวีซ่าครั้งก่อน

- เงินค่าธรรมเนียมขอวีซ่าตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด โดยจ่ายเป็นไทยบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น

- ในบางกรณีอาจมีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมนอกจากที่ยกมาด้านบน

สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

เอกสารต่อไปนี้ คุณต้องนำมาแสดงในวันยื่นคำร้องขอวีซ่า ในกรณีผู้ขอวีซ่าอายุต่ำกว่า 18 ปี

- แบบฟอร์มคำขอต้องลงลายมือชื่อโดยผู้ปกครองตามกฏหมาย

- ใบสูติบัตร ของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า

เอกสารที่ร้องขอด้านบนเป็นการเดินทางพร้อมผู้ปกครอง ถ้าเป็นการเดินทางกับผู้ปกครองเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งมาแสดง เอกสารต้องลงตราประทับรับรอง จากผู้มีอำนาจอย่างถูกต้องตามกฏหมายไทยเอกสารต้องเป็นต้นฉบับและต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้คำยินยอมแนบด้วย

4Thai Dienstverlening is located in Amsterdam, The Netherlands