วีซ่าธุรกิจ Zakelijk Visum

เอกสารต่อไปนี้ต้องนำมาแสดงในวันที่คุณยื่น คำร้องขอวีซ่า เอกสารสามารถเป็นภาษาไทย อังกฤษ หรือ ภาษาดัตช์ ภาษาอื่นนอกจากนี้ต้องแปลโดยนักแปลรับอนุญาต

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ธุรกิจ

- หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันเดินทางกลับ

- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นสีขาวจำนวน 2 รูป (5คูณ3 ซม.)

- แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกอย่างครบถ้วนถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อ ดาวโหลดแบบฟอร์ม

- ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาลวงเงินอย่างน้อย 30,000.- ยูโร

- หนังสือรับรองจากบริษัทในประเทศไทยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการพบปะและ ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทยืนยันที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น ระหว่างที่ผู้ยื่นคำขอวีซ่าพักอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก อาหาร ประกันการเดินทาง และ แสดงเอกสารที่แสดงฐานะการเงินของบริษัท

หนังสือเชิญของบริษัทคู่ค้าในเนเธอร์แลนด์ อ้างถึงวัตถุประสงค์ในการเชิญ และระยะเวลาในการเชิญ และแสดงได้ว่าแขกผู้ถูกเชิญพักที่ใดในเนเธอร์แลนด์

- ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไม่ใช่ตั๋วที่จ่ายชำระแล้ว

สำเนาเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด ในส่วนของหนังสือเดินทางสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีข้อมูลบุคคล และหน้าที่มีแสตมป์วีซ่าเดิม

ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าตามอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ โดยชำระเป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน

ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติม

หากบริษัทไม่เป็นที่รู้จักแก่ทางสถานฑูต อาจจำเป็นต้องมีการพิสูจน์การมีอยู่จริงและพิสูจน์ฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อสนับสนุนการยื่นขอวีซ่าของผู้ยื่นคำขอ สำหรับสมาชิกองค์กร NTCC ในโครงการ Orange Carpet อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเวปไซด์ www.vfsglobal.com

4Thai Dienstverlening is located in Amsterdam, The Netherlands